La Transparència s'ha convertit en un element clau per a millorar la salut democràtica de les institucions i per al Govern Obert. Ara bé, també actua com a palanca de creixement econòmic, suposa l'obertura de tots els assumptes del Govern perquè la ciutadania, informació en mà, siga capaç de prendre part amb solvència en les decisions que li concerneixen.

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

A continuació presentem el compliment en l'Ajuntament de Gandía dels indicadors establits per Transparència Internacional Espanya per a ajuntaments.

Indicadors propis

2) Enquestes

Indicadors ITA 2017

A) TRANSPARÈNCIA ACTIVA I INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

A.1) Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament

        1) Les dades biogràfiques de l'Alcaldessa i dels regidors/es de l'Ajuntament, així com les seves adreces electròniques.


               Dades biogràfiques


        2) L'agenda institucional de l'Alcaldessa.


               Agenda Institucional


        3) Es publiquen de forma detallada i individualitzada les despeses de viatge de l'Alcaldessa, i dels altres càrrecs electes de l'Ajuntament.


               Relació despeses de viatges


        4) La Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Ajuntament, així com la relació individualitzada de càrrecs de confiança o personal eventual, i l'import individual o col·lectiu de les retribucions.


               RLT


               Càrrecs de confiança


        5) Les dades bàsiques de tots i cadascun dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i / o societats municipals, amb indicació detallada del seu objecte social, així com els enllaços a les webs dels mateixos.


               Òrgans descentralitzats i/o societats municipals


               Òrgan Ambiental i Territorial Municipal


        6) La Relació de Llocs de Treball (RLT) o plantilles de personal dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals al complet, indicant la denominació dels llocs i les places de cada càrrec de confiança en ells existents.


               RLT Òrgans descentralitzats


        7) Les retribucions percebudes pels alts càrrecs (almenys de tots els càrrecs electes i dels directors generals si n'hi ha) de l'Ajuntament i dels màxims responsables de les entitats participades pel mateix.


               Retribucions càrrecs públics


               Retribucions càrrecs directius


        8) El Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament.


               Registre d'Interessos


A.2) Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament

        9) Els plans i programes anuals i plurianuals (vg. L'Agenda Local 21, i / o el Pla o mapa Estratègic) municipals en què es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució, i resultats o grau d'assoliment d'objectius obtingut.


               Agenda Local 21


        10) Un organigrama actualitzat que permet comprendre l'estructura organitzativa de l'ajuntament i identificar a les persones responsables dels diferents òrgans de govern i les seves respectives funcions, incloent si escau les juntes de districte o barris, així com conèixer les seves relacions de dependència.


               Organigrama


               Àrees de govern i delegacions


               Estructura organitzativa


               Juntes de Districte


        11) Es publica la política o la forma de dur a terme la gestió, la conservació i l'eliminació dels documents i arxius de l'Ajuntament.


               Gestió d'arxius


        12) Es publica la relació revisada i / o actualitzada d'Immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i / o adscrits a l'Ajuntament, indicant el corresponent règim en cada un d'ells.


               Relació Immobles


        13) La relació detallada de tots els vehicles oficials (propis, llogats, o cedits) adscrits a l'Ajuntament (incloent si escau els dedicats a serveis públics).


               Relació de vehicles oficials


        14) L'inventari actualitzat de béns i drets de l'Ajuntament de cada un dels tres últims exercicis tancats.


               Inventari


A.3) Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials

        15) Existeix i es publica el Codi ètic o de bon govern de l'Ajuntament.


               Còdig de bon govern


        16) Les ordres del dia prèvies dels Plens Municipals.


               Ordres del dia


        17) Les actes íntegres dels plens municipals.


               Actes íntegres


        18) Els acords complets de les juntes de govern, i les actes íntegres quan actuen per delegació del Ple.


               Acords Juntes de Govern


        19) Els arxius d'àudio (podcast) o dels vídeos de les sessions dels plens municipals.


               Podcast


        20) Les resolucions judicials que afecten a l'Ajuntament.


               Resolucions judicials


        21) Les resolucions d'autorització o reconeixement de la compatibilitat i les autoritzacions d'exercici de l'activitat privada a alts càrrecs.

B) PÀGINA WEB, RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT, I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

B.1) Pàgina web de l'Ajuntament i serveis municipals

        22) S'ha implantat a la web de l'Ajuntament una secció específica en matèria de transparència, o bé l'Ajuntament compta amb un portal de transparència enllaçat a la pròpia web municipal.


               Portal de Transparència, accés des de la web


               Portal de transparència


        23) La web (i si escau el portal de transparència de l'Ajuntament) compta amb un cercador operatiu i clarament visible.


               Cercador web


               Cercador portal transparència


        24) La web (i si escau el portal de transparència de l'Ajuntament) compta en la seva portada amb un Mapa web que permet veure en un sol lloc l'estructura dels continguts inclosos en els mateixos i els seus accessos a hipervincle.


               Mapa web


        25) Es publica el catàleg general de serveis municipals, així com les seus dels serveis i equipaments de la corresponent entitat, amb direcció, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seves pàgines web i / o adreces de correu electrònic.


               Juntes de Districte


               Seu Electrònica


               Àrees municipals


               Departaments


        26) Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius a disposició del ciutadà, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i, si escau formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica.


               Tràmits


               Catàleg de tràmits


               Accés a Seu Electrònica


        27) Existeix i s'informa sobre una Carta de Serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establerts en la mateixa.


               Carta de Serveis municipals


        28) Existeix i s'anuncia un Canal específic de denúncies per als ciutadans.


               Canal denúncies


               Canal denúncies


        29) S'informa a la web (i mitjançant xarxes socials, si escau) sobre incidències actuals en la prestació dels serveis municipals.


               Comunicació incidències: Facebook


               Comunicació incidències: Twitter


B.2) Participació ciutadana i informació d'interès per al ciutadà

        30) Es publiquen a la web dades o informació estadística sobre les consultes i suggeriments rebuts de ciutadans o organitzacions.


               Informació estadístiques de consultes


        31) Es contempla a la web un espai perquè expressin les seves opinions i propostes dels Grups polítics municipals.


               Foro grups polítics


        32) Existeix en la web directori d'entitats i associacions de veïns del municipi, i es contempla en la mateixa un espai reservat per a aquestes associacions.


               Associacions veïns


        33) Existeixen a la web fòrums de discussió, o bé hi ha perfils actius de l'ajuntament en les xarxes socials.


               Twitter


               Facebook


               Canal youtube


               Instagram


               Telegram


        34) Existeix i es publica a la web el conjunt de normes que estableixen i regulen els procediments i òrgans perquè els veïns puguin participar efectivament en els assumptes de la vida pública local (Reglament de Participació ciutadana i / o altres).


               Participació Ciutadana


               Web Participació ciutadana


        35) Existeixen i s'informa a la web sobre els Consells municipals i / o altres canals de participació ciutadana.


               Web Participació ciutadana


               Consell escolar municipal


               Foros de participació ciutadana


        36) La web informa sobre les vies per a la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics, sobre polítiques específiques i / o sobre pressupostos municipals.


               Participación ciutadana sector econòmic


C) TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA

C.1) Informació comptable i pressupostària

        37) Els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d'execució.


               Pressupost


        38) Les Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, Alcaldessa o regidor delegat.


               Modificacions pressupostàries


        39) Els pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals.


               Pressupost altres òrgans


        40) L'indicador financer d'Autonomia fiscal: Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals.


               Indicadors


        41) L'indicador financer de Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit)


               Indicadors


        42) L'entitat informa explícitament a la web que publica els seus comptes a la Plataforma del Tribunal de Comptes sobre Rendició de Comptes (rendiciondecuentas.es)


               Estat rendició Sindicatura de Comptes


C.2) Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals

        43) Es publiquen els comptes anuals / compte general de l'Ajuntament (balanç, compte de resultat economicopatrimonial, memòria, i liquidació del pressupost).


               Comptes Anuals


        44) Es publiquen els indicadors: a) Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris / Nº habitants); i b) Inversió per habitant (Cap. I a III) x 365 / Drets reconeguts nets)).


               Indicadors


        45) Es publica la informació sobre el Període mitjà de pagament a proveïdors d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària.


               Període mitjà de pagament a proveïdors


        46) Es publica l'import del deute públic municipal consolidat i la seva evolució en comparació amb exercicis anteriors.


               Deute públic municipal consolidat


        47) Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i els de fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal.


               Informes d'Auditoria de Comptes


D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS, CONVENIS, SUBVENCIONS I COSTOS DELS SERVEIS

D.1) Contratacions

        48) Es publiquen de forma immediata cada un dels contractes (tots els contractes no menors) realitzats per l'Ajuntament.


               Contractes


               Plataforma de contractació de l'Estat


        49) Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors realitzades per l'Ajuntament amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic a la web).


               Contractes menors


        50) Les modificacions dels contractes realitzats per l'Ajuntament.


               Modificacions contractes


        51) S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les meses de contractació.


               Meses de contractació


               Informació


        52) Es publiquen les actes de les meses de contractació.


               Actes de les Meses de contractació


               Informació


        53) Les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.


               Dades estadístiques


        54) L'Ajuntament informa explícitament a la web que publica els seus contractes a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP) (directament o per agregació a la Plataforma de contractació autonòmica)

D.2) Convenis, encàrrecs de gestió i subvencions

        55) La relació de convenis i encàrrecs de gestió subscrits, amb indicació de les parts signants, el seu objecte i, si escau les obligacions econòmiques convingudes.


               Convenis subscrits


        56) La relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l'Ajuntament, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.


               Subvencions i ajudes


               Accés al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions


        57) Es publiquen les assignacions econòmiques que es concedeixen a cada un dels Grups polítics municipals.


               Asignacions econòmiques Grups polítics


D.3) Subministradors i costos dels serveis

        58) Es publica la llista i / o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament.


               Suministradors


        59) Es publica informació sobre el Cost efectiu dels serveis prestats per l'Ajuntament (d'acord amb la normativa de l'Ordre HAP / 2075/2014).


               Costos dels serveis


E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT

E.1) Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics

        60) El Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que l'esmenten.


               PGOU


        61) En relació amb l'àmbit mediambiental es publiquen: a) Les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, així com els informes de seguiment dels mateixos; b) Els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals.


               Informació mediambiental


        62) Les modificacions aprovades del PGOU i els plans parcials aprovats.


               Modificacions PGOU


               Plans Parcials


        63) Informació detallada dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució.


               Convenis urbanístics


        64) Informació detallada i precisa sobre els usos i destins del Sòl del municipi.


               Informació pública


E.2) Informació sobre licitacions d'obres públiques

        65) Els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques.


               Perfil del contractant


               Plataforma de contractació de l'Estat


        66) Les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants.


               Obres més importants


        67) El llistat d'empreses que han concorregut a cadascuna de les licitacions d'obres públiques convocades per l'Ajuntament.


               Llistat d'empreses


        68) La relació de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants a l'Ajuntament, amb indicació de les obres i el seu import.


               Obres públiques més importants


E.3) Urbanisme i obres d'infraestructura

        69) Informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que estan en curs.

        70) Es tracta, almenys semestralment, informació sobre les obres d'infraestructura realitzades i, si escau les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).

        71) Es publiquen els indicadors: a) Inversió en infraestructures per habitant i b) Proporció d'ingressos de l'Urbanisme sobre els ingressos totals.


               Indicadors


               Indicadors Urbanístics


F) DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ

F.1) Visibilitat, canals i característiques de l'accés a la informació pública

        72) La web i / o el portal de transparència de l'Ajuntament destina un espai destacat o secció, fàcilment visible i clarament identificable, per difondre el dret d'accés a la informació i per facilitar l'accés aquest procediment administratiu.


               Dret d'accés a la informació


               Accés Portal de Transparència


        73) Existeix i està habilitat un procediment administratiu presencial (no electrònic) per a l'exercici de dret d'accés a la informació, i s'ofereix en tot cas a l'interessat /da informació sobre els passos a seguir, horaris i requisits.


               Procediment presencial


        74) Es posa a disposició a la secció o portal de transparència de l'Ajuntament, un formulari web - o un canal electrònic - per formular sol·licituds d'accés a la informació pública.


               Procediment electrònic


               Procediment electrònic: Accés a Seu Electrònica


               Formulari


        75) El canal electrònic de sol·licituds d'accés permet diversos tipus d'identificació de l'interessat, com ara una adreça de correu electrònic, autenticació electrònica ordinària (vg usuari i contrasenya), que no necessitin de l'obtenció / instal·lació de certificats digitals i / o l'aportació de dades fiscals.

        76) El canal electrònic de sol·licituds d'accés a la informació permet, d'una forma igualment accessible, donar seguiment a la tramitació de la petició per part de l'interessat /da, o hi ha un seguiment centralitzat de la gestió d'aquests expedients que permet conèixer la seva situació.

        77) Es facilita des de la web (o, si s'escau al portal de transparència) de l'Ajuntament una cadena fàcil i accessible per a la formulació de queixes o suggeriments en relació amb l'Accés a la informació.

F.2) Reclamacions i avaluació del dret d'accés a la informació pública

        78) Es difon d'una manera senzilla i clara a la web o al portal de transparència de l'Ajuntament, les condicions i el procediment per presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.

        79) Està operativa i clarament visible a la web l'àrea o entitat municipal responsable davant la qual presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.


               Àrea responsable


        80) Es publicita a la web o al portal de transparència de l'Ajuntament, informació estadística amb periodicitat bimestral almenys, de dades relatives a: Nombre de sol·licituds d'accés a la informació rebudes; resoltes dins de termini; desestimades, en tot o en part; i resum temàtic general de les sol·licituds d'accés a la informació rebudes.


               Informació estadística